Omet navegació

Motor MathJax en eXe

En aquesta secció

Es descriu la manera d'incorporar el motor de MathJax al nostre document d'eXe, de manera que quedi disponible per poder començar a escriure les nostres fórmules de manera immediata.

Donem per suposat que tens instal·lat eXeLearning al teu ordinador i que ets usuari del mateix. Si no és el cas no hi ha cap problema, des d'aquí el pots descarregar, quant al seu ús és força intuïtiu i aquí tens el manual d'eXeLearning.

Per poder disposar de tota la potència de \(\LaTeX\) a eXeLearning només cal obrir un document d'eXe ja existent o crear-ne un de nou, activar el mode avançat,, i afegir a Propietats | Opcions avançades | Personalitza HEAD, el text que tens aquí a sota. Per això copia el codi que hi ha a continuació i enganxa'l a la secció HEAD indicada abans.


<script>
window.MathJax = {
 tex: {
  tags: "ams",
  inlineMath: [ ['$','$'], ["\\(","\\)"] ],
  displayMath: [ ['$$','$$'], ["\\[","\\]"] ],
  processEscapes: true
 },
 options: {
  ignoreHtmlClass: 'tex2jax_ignore',
  processHtmlClass: 'tex2jax_process'
 }
};
</script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mathjax@3/es5/tex-chtml.js" id="MathJax-script">
</script>

<script type="text/javascript" async
   src="https://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js?config=TeX-MML-AM_CHTML">
   </script>

Només nivell avançat:
Si voleu incloure gràfics utilitzant el paquet per a \(\LaTeX{}\) TikZ, vegeu l'apartat Gràfics matemàtics en eXe, ja que caldrà afegir un codi extra al motor de MathJax.